Informacje o bibliotece

Godziny otwarcia:

Wypożyczalnia i czytelnia czynna jest codziennie:

od 8.00 do 16.00

w piątek od 8.00 do 15.00

Rozkład godzin lekcyjnych

1. 8:00 8:45
2. 8:50 9:35
3. 9:45 10:30
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:35 13:20
7. 13:35 14:20
8. 14:30 15:15
9. 15:25 16:10

Trochę historii

Biblioteka szkolna rozpoczęła swoją działalność w roku 1992, z chwilą oddania do użytku Szkoły Podstawowej nr 67 w Bydgoszczy na Osiedlu Fordon. Obecnie obsługuje Zespół Szkół nr 28, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 67 i Gimnazjum nr 2. Bibliotekę stanowią dwa pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia. Na początku naszej działalności zbiory były bardzo skromne. Pochodziły przede wszystkim z darów Szkoły Zawodowej Zakładów Obuwniczych „Kobra”, ze Studium Nauczycielskiego oraz darów nauczycieli
i uczniów naszej szkoły.

Gromadzimy w bibliotece książki ze wszystkich działów literatury pięknej oraz popularnonaukowej. Biblioteka posiada również bogaty księgozbiór podręczny
i jest dobrze zaopatrzona w lektury szkolne obowiązujące w naszej szkole.
Do dyspozycji nauczycieli jest też zbiór pomocy audiowizualnych (programy multimedialne, płyty DVD, płyty CD).

Zbiory w bibliotece zostały sklasyfikowane wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Od 2000 roku biblioteka jest w pełni skomputeryzowana.
Od grudnia 2007 roku w bibliotece działa Centrum Multimedialne, ciszące się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W bibliotece dostępne jest dla uczniów i nauczycieli ksero oraz drukarka, w czytelni sprzęt audio-video umożliwiający korzystanie z płyt DVD, CD i kaset video. Uczniowie mają również wolny dostęp do półek z książkami.

Każdego roku w czerwcu biblioteka organizuje kiermasz podręczników używanych, na którym uczniowie mogą sprzedać swoje podręczniki i zakupić dla siebie podręczniki na nowy rok szkolny.

Od początku jej istnienia bibliotekę prowadzą Panie Krystyna Pankowska
i Danuta Zawadzka.  W roku szkolnym 1993/94 jako trzecia pracę rozpoczęła Pani Anna Hebenstreit. W roku szkolnym 2007/2008 nastąpiła zmiana. Na emeryturę przeszła p. Anna Hebenstreit, a na jej miejsce przyszła pani Aleksandra Bartczak-Kempa.

 

Rok szkolny 2007/2008 to nie tylko zmiany personalne. W grudniu 2007 roku
w bibliotece zostało utworzone Informacyjne Centrum Multimedialne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biblioteka pełni funkcję wspomagająca proces dydaktyczny poprzez organizacje licznych imprez na stale wpisanych w kalendarz wydarzeń szkolnych oraz opiekuńcza opiekuńczą .

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki.

P.S.

Drogi Internauto!

Jeżeli masz w swoich zbiorach książki, z którymi jesteś w stanie się rozstać możesz przynieść je do biblioteki. Na pewno jeszcze ktoś z nich chętnie skorzysta.

Regulamin czytelni 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie przed lub po zajęciach lekcyjnych oraz podczas przerwy  20-to minutowej.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
 3. Warunkiem wypożyczenia książki do czytelni jest okazanie legitymacji szkolnej.
 4. W czytelni należy zachować ciszę, nie spożywać posiłków, odzież wierzchnią pozostawić w szatni  a miejsce pracy w należytym porządku i czystości.

Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownia szkoły…
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie staja się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na kartę czytelnika – dziecka lub dowodu osobistego.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacja roku szkolnego.
 4. Czytelnicy maja prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, ale w uzasadnionych przypadkach pracownik biblioteki może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu zwrotu.
 6. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być stosowane kary (np. okresowe wstrzymanie wypożyczeń).
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką sama pozycję lub inna wskazana przez bibliotekarza, lub wpłacić dwukrotną wartość zaginionej książki.
 9. Wszystkie wypożyczone książki i czasopisma powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego do biblioteki.
 10. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są na miejscu w czytelni
  i do pracowni na zajęcia.
 11. Zasady korzystania z czytelni reguluje odrębny regulamin czytelni.

Regulamin Centrum Multimedialnego
w Zespole Szkół Nr 28

im. Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy

 1. Centrum Multimedialne służy wszystkim uczniom   i nauczycielom do
  celów edukacyjnych i informacyjnych.
 2. Centrum jest czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki.
 3. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować   jedna osoba.
 4. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek   posiadania identyfikatora oraz wpisania do zeszytu odwiedzin, swoich danych (imię i nazwisko, klasa), co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania   z komputerów mogą być wprowadzone limity czasowe.
 6. Każdy korzystający z centrum jest odpowiedzialny za udostępnione mu urządzenia i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody.
 7. Z drukarki  i kopiarki korzysta się w uzasadnionych przypadkach, odpłatnie i za zgodą opiekuna Centrum Multimedialnego.
 8. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być natychmiast zgłoszone opiekunowi centrum.
 9. Opiekunem Centrum Multimedialnego jest bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel informatyki.
 10. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej, dla potrzeb szkolnych i naukowych.
 11. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 12. Zabrania się instalowania innych programów.
 13. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 14. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Dyskietka lub płyta dopuszczana jest do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.
 15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w CM należy zachować ciszę.
 16. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki i torby w wyznaczonym miejscu biblioteki.
 17. Nie należy wnosić do Centrum napojów ani innych artykułów spożywczych.
 18. W przypadku naruszenia obowiązującego regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i zakazania korzystania z CM na określony czas.
 19. Zabrania się korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców bądź dystrybutorów oprogramowania i danych.
 20. Zabrania się zamieszczania na dysku niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii, oraz przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne.
 21. Wykorzystanie komputerów niezgodne z regulaminem jest równoznaczne z wykluczeniem spośród osób mogących korzystać z centrum.
 22. Każdy korzystający z Centrum Multimedialnego ma obowiązek przestrzegania regulaminu.